चिडलेल्या  विचारातून जो मुक्त रहातो त्याला नक्कीच शांतता प्राप्त होते

He who is free from the angry thought certainly gets peace

 ” चिडलेल्या  विचारातून जो मुक्त रहातो त्याला नक्कीच शांतता प्राप्त होते .” भगवान गौतम बुद्ध